Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

recepcja@podlilijka.pl

32 67 32 145

Logo serwisu.

Zamkowy Gościniec pod Lilijką

Logo serwisu.

Gościniec

Regulamin obiektu

Regulamin

I. Przedmiot regulaminu.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gościńca pod Lilijką (zwanego dalej „Gościńcem”).

2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Gościńcem a Gościem Hotelowym (tj. osobą przebywającą na terenie hotelu zamierzającą spędzić lub spędzającą minimum 1 dobę na terenie hotelu) wraz z podpisaniem karty meldunkowej. Podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminy.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Hotelowych przebywających na terenie obiektu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Gościńca oraz na stronie internetowej www.podlilijka.pl

 

II Warunki sprzedaży usługi noclegowej:

1. Pokój w Gościńcu wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16:00    w dniu zameldowania do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Dokonanie rezerwacji i meldunku w Gościńcu jest możliwe w godzinach pracy recepcji, tj. od godziny 8.00 do godziny 18.00.

 

3. Gość przy dokonywaniu rezerwacji określa termin pobytu, tj. datę zameldowania i datę wymeldowania z Gościńca. Za zadeklarowany okres pobytu dokonuje wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji a pozostałą część najpóźniej przed wymeldowaniem z Gościńca.

 

4. Płatności na rzecz Gościńca można dokonywać w formie:

a) gotówkowej;

b) przelewem na rachunek bankowy PKO BP 21 1020 2498 0000 8002 0177 9511

c) kartą kredytową

 

5. Zadatek płatny jest wraz z dokonaniem rezerwacji. Dokonanie rezerwacji bez uiszczenia zadatku uważa się za nieważne.

 

6. Przy dokonywaniu rezerwacji telefonicznej, zadatek należy uiścić w dniu dokonania rezerwacji pod rygorem o którym mowa w pkt 5 zdanie 2.

7. Gość Hotelowy zobowiązany jest do dokonania meldunku swojego pobytu i osób towarzyszących, niezwłocznie po przyjeździe, przed rozpoczęciem korzystania z usług hotelowych. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.

 

8. Chęć/zamiar przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu dokonania meldunku, Gość Hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Gościniec uwzględnia powyższy wniosek Gościa Hotelowego, przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

9. Niewykorzystanie możliwości pobytu przez Gościa Hotelowego, zgodnie z jego zadeklarowanym okresem pobytu wynikającym z rezerwacji lub oświadczenia meldunkowego, na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem wynagrodzenia należnego Gościńcowi.

10. Nie pojawienie się Gościa Hotelowego do godz. 9.00 dnia następnego, niż wynikający z rezerwacji, jest równoznaczny z rezygnacją przez Gościa Hotelowego zadeklarowanego pobytu w całości. W związku z powyższym, Gościniec uprawniony jest do wynajęcia pokoju innej osobie, jeżeli nie ustalono inaczej.

11. W sytuacji o której mowa powyżej, Gościniec nie ponosi żadnych ujemnych konsekwencji tak prawnych jak i finansowych.

12. Osoby nie zameldowane w Gościńcu (zgodnie z kartą meldunkową) mogą przebywać na terenie Gościńca, a w tym i w pokoju Gościa Hotelowego maksymalnie do godziny 20.00, pod rygorem kary grzywny w wysokości 200 zł.

13. Gościniec – dla osób innych niż Goście Hotelowi - zamykany jest każdego dnia o godzinie 18.00. Po tej godzinie Goście Hotelowi zobowiązani są do używania kart magnetycznych lub kluczy wydanych przy meldunku, aby wejść do dedykowanych pomieszczeń Gościńca.

14. Gościniec może odmówić przyjęcia i zameldowania Gościa Hotelowego, jeżeli ten, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył, którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

15. W Gościńcu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego.

16. Zachowanie Gości Hotelowych i osób korzystających z usług Gościńca nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości hotelowych. Gościniec może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza w/w obowiązek.

III Odpowiedzialność obiektu

1. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości Hotelowych lub innych osób korzystających z usług Gościńca z jego usług, w zakresie innym niż określony został przepisami kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.

2. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z realizacją umowy zawartej z Gośćmi Hotelowymi, które wynikają ze zdarzeń losowych (niemożliwych do przewidzenia) lub sił wyższych.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa Hotelowego, po zakończonym przez niego pobycie, na terenie Gościńca będą przechowywane przez Gościniec – nieodpłatnie – przez okres jednego miesiąca, licząc jako pierwszy dzień przedmiotowego terminu – dzień wymeldowania Gościa Hotelowego. Odbiór przedmiotu/ów pozostawionych na terenie Gościńca możliwy jest w czasie pracy Recepcji, osobiście przez Gościa Hotelowego, osobiście przez osobę do tego upoważnioną pisemnie, przez Gościa Hotelowego lub odesłanie rzeczy na koszt odbiorcy na adres wskazany przy zameldowaniu, po wydaniu takiej dyspozycji telefonicznie lub mailowo.

4. Po upływie terminu wskazanego w pkt 3 Gościniec uprawniony jest do odesłania rzeczy na koszt odbiorcy na adres Gościa Hotelowego wskazany przy wymeldowaniu.

 

IV Odpowiedzialność Gości

1. Gość Hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Gościńca powstałe z jego winy, z winy osób z nim towarzyszących lub z winy osób, które Jego odwiedziły.

2. Gość Hotelowy powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Gościńca pod stałym nadzorem opiekunów (osób dorosłych).

4. Opiekunowie (osoby odpowiedzialne za osoby małoletnie na czas trwania pobytu w Gościńcu) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania Ich podopiecznych.

5. Na terenie Gościńca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

V Parking dla Gości obiektu

1. Dla Gości Hotelowych dostępny jest parking bezpłatny. Lokalizacja parkingu – 60 m. od wejścia głównego do Gościńca, ul. Krakowska 4.

2. Gość Hotelowy przy dokonywaniu rezerwacji określa ilość potrzebnych miejsc parkingowych, jednak nie więcej niż dwa miejsca na pokój.

3. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa Hotelowego, pozostawionego na parkingu.

 

VI Reklamacje

1. Każdy z Gości Hotelowych może składać reklamacje w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, lub braku usług, pomimo zapewnienia ich realizacji.

2. Wszystkie reklamacje winny być zgłoszone w formie pisemnej w Recepcji Gościńca.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień (nie później niż 3 dni), pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 

VII Postanowienia dodatkowe

1. Dopuszcza się obecność zwierząt na terenie Gościńca. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Gościńca za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do stałego nadzoru nad nim w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości Hotelowych i personelu. Właściciel odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę na terenie Gościńca.

2. Dzieci do 3 roku życia śpiące z rodzicami na jednym łóżku mogą przebywać w obiekcie bezpłatnie.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., administratorem danych osobowych jest „Zamek” Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 66. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją pobytu Gości Hotelowych (i osób z nimi towarzyszących) w Gościńcu. Gość Hotelowych ma prawo w każdym czasie do wglądu swoich danych osobowych oraz ich korygowania, jak i żądać ich usunięcia.

4. Za zgubienie klucza do pokoju bądź karty magnetycznej Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.

5. Gościom Hotelowym nie wolno dokonywać żadnych zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

6. Gość Hotelowy opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

7. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Gościńca oraz do uregulowania należności za wykonane usługi, jak i za poniesione (ewentualne) przez Gościniec szkody.

8. Gościniec zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Gościńca w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili umieszczenia jej na stronie internetowej Gościńca i wiąże Gości Hotelowych do jego przestrzegania.

 

 

Ogrodzieniec, 26.02.2023r.

 

 

Nowości

Zdjęcie: Gość indywidualny.
Logo Zamkowy Gościniec

Gość
indywidualny

Zamkowy Gościniec to idealne miejsce na odpoczynek dla rodzin z dziećmi, zarówno podczas pobytów weekendowych na Jurze, jak i w trakcie dłuższych wyjazdów wakacyjnych. Gwarantujemy Wam wspaniałe chwile w samym Sercu Jury!

Zdjęcie: Dla biznesu.
Logo Zamkowy Gościniec

Dla
biznesu

Do współpracy z nami zapraszamy grupy biznesowe. W Zamkowym Gościńcu posiadamy kameralną salę konferencyjną, dostosowaną do organizacji niewielkich szkoleń czy spotkań biznesowych.

Zdjęcie: Dzieci i młodzież szkolna.
Logo Zamkowy Gościniec

Dzieci i młodzież
szkolna

W ofertach dla najmłodszych bardzo ważny jest dla nas aspekt edukacyjny. Pragniemy przybliżyć dzieciom i młodzieży nasze dziedzictwo i pokazać, że historia nie musi wiązać się tylko z zakuwaniem dat!

Zdjęcie: Dzieci i młodzież szkolna.
Oferta weselna.

Oferta
weselna

Marzysz o weselu jak z bajki? Ta oferta jest dla Ciebie. Organizujemy śluby i wesela na Zamku, bowiem majestatyczne mury i średniowieczna atmosfera sprawiają, że Zamek jest miejscem idealnym na zorganizowanie ślubu jak z bajki!

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Formularz kontaktowy

Ukryj moduł.